0 Список сравнения
0 Избранные товары
0
17:36:10 - 22.09.2021
Валюта: (KZT)
  • (KZT)
  • Р (RUB)
  • $ (USD)
06:18:39 - 12.02.2021

Стандартная гарантия

Гарантия от 3 до 12 месяцев на заводской брак от интернет-магазина bitkom.kz

КЕПІЛДІК БЕРУ ШАРТТАРЫ                                                
"САТЫП АЛУШЫНЫН ПІКІРІНШЕ КЕПІЛДІКПЕН КЫЗМЕТ КОРСЕТУДІ ТАЛАП ЕТЕТІН ЗАТТАРДЫ САТЫП АЛУШЫ 03 ЕСЕБІНЕН САТУШЫНЫН СЕРВИСТЫК ОРТАЛЫГЫНА ЖЕТКІЗЕДІ.
КУРЫЛГЫНЫН КАНДАЙ ДА БІР ТОРАБЫН АУЫСТЫРУ КАЖЕТ БОЛГАН КАЙДА САТЫП АЛУШЫ
ТОЛЫКЖЕТКІЗІЛІМ КЕШЕНІН (КУЖАТНАМАНЫ, ДРАЙВЕРЛЕРДІ, КОЛІКТІК КАПТАМАНЫ. Т.Б.) КОРСЕТУГЕ МІНДЕТТ!.
Кепілдік мерзімі Сатып алушыга тауар берілген кездеи (сатылгаи кіннен) бастап есептеледі.
Сатушы букіл кепілдік мерзімі Ішінде Сатып алушы сатыпалган заттыг жумыс істейтіндігіне, сату кезінде механикалык нуксандарынын жоктыгына жене ондірістік акаулардын жоктыгына, акау болган жагдайда жондеуге немесе (жондеу мумкін емесболган жагдайда) ауыстыруга кепілдік береді.
КР заннамасымен белгілеиген мерзім ішінде кепілдікпен кызмет корсетіледі.
Жогарыда аталган кепілдіктерден баска Сатушы Сатып алушыга ашык айтылган немесе ол жобалайтын баска ешкандай кепілдіктер, сонын ішінде Сатып алушынын баска курамаларымен немесе багдарламалык камтамасыз оту куралымен уйлесетіндігіне кепілдіктер, накгы бір максатта жарамдылык кепілдіктер бермейді. Сатушы Сатып алушынын сатып алган заттары онын талаптары мен уміттеріне жауап береді деп кепілдік бермейді. Курамаларды танцау жане орнату кызметтерін корсетпей оларды сатып алган жагдайда оларды танцау жауапкершілігі Сатып алушыгагана артылады.
КР аумагында уакілетті сервистік орталыктары бар ондірущі (HP, Samsung, LG жане т.б.) фирмалардын жабдыктарына аталган сервистік орталыктарда кепілдікпен кызмет корсетіледі.
Кепілдік талоны затка кепілдікпен кызмет корсетуге кукык беретін жалгыз кужат болып табылады. Кепілдік талоны жогалып калган жагдайда калпына кептірілмейді.
Темендегілерге кепілдікпен кызмет корсетілмейді:
-кез келген себепке байланысты кепілдік талонын;-сатушынын немесе баска фирмалардын пломбаларын, стикерлерін бузганда (за кымда ганда); -заттар жане оларды тасымалдау каптамасы закымдалданда; -каптамасы, зат кужатнамасы болмаганда, сондай-ак жинагы толык болмаганда; -сатушыга хабарламай затты жондеуге (ашуга) умтылгандыгы белгілі болганда;
-кернеудін ауыткуы салдарынан немесе электрмен коректендіру стандарггарына сайкессіздігі салдарынан зат закымдалганда;
-вирустардын жане багдарламалык камтамасыз ету куралынын арекеті натижесінде зат закымдалганда;
-ботен затгардын, суйыктыктардын, жандіктердін жане шан-тозаннын зат ішінде кіру салдарынан курылгы закымдалганда;
-ондіруші фирма колдануга нускау бермеген шыгын материалдарын, курамаларды жане косалкы болшектерді колданудан туындаган закымдаулар кезінде."                                                
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРГЕ КІРМЕЙТІН ШАРТТАР                                                
"ГАРАНТИЯ НА БЛОКИ ПИТАНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , КАРТРИДЖИ,ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА - НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ !!!
Ішкі тасушыларга багдарламалык онімдерді калпына келтіру пайдаланушынын куштерімен жузеге асырылады.
-Сатушы пайдаланушынын жеке озі сатып алган немесе орнатылган багдарламалык онімдер ушін, акпараттык сакталуы ушін жане жогалу салдарынан ыктимал шыгын ушін жауапкершілік котермейді.
-Сатушы    компьютерден болек сатып алынатын курылгылар мен багдарламалык онімдер бойынша. жуйе бірге конфугирациялау жане драйверлерді орнату болігінде кепілдік міндеттемелёрін котермейді.
-Сатып    алушы уйлесетін косымша жабдыкты орната алады, мунда онын дурыс орнатылуы, пайдаланылуы ушін жане осы арккеттердін салдарлары ушін озі толык жауапкершілік котереді."                                                
НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!                                                
ЖОГАРЫДА КЕЛТІРІЛГЕН КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ БОЙЫНША ОТЕМДЕР ЖАЛ7ЫЗ ЖАНЕ ЕРЕКШЕ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЖОГАРЫДА АТАЛГАННАН БАСКА КОМПАНИЯ МЕЛІМЕТТЕ- РДІН ЖОЛГАЛГАНДЫГЫ УШІН НЕМЕСЕ ТУРА. АРНАЙЬі, АЛДЫН-АЛА БІЛУГЕ БОЛАТЫН, ЖАНАМА (СОНЫН УШІНДЕ КОЛДАН КЕТКЕН ПАЙДА) НЕМЕСЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТАРДЫН, АЗАМАТТЫК КУКЫКТЫН ТАЛАПТАРЫНАН БОЛАТЫН НЕМЕСЕ БАСКА СЕБЕПТЕРДЕН ТУЫНДАЙТЫН БАСКА ШЫГЫНДАР УШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК КОТЕРМЕЙДІ. САТЫП АЛУШЫ КОРСЕТКЕН АКАУЛАРЫ ЖОК КЕПІЛДІК БЕРІЛГЕН ЗАТ АЛЫНГАН ЖАГДАЙДА КОМПАНИЯ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫК КИЗМЕТТЕРІНІН ПРЕЙСКУРАНТЫНА САЙКЕС ТЕСТІЛЕУ УШІН ЖАНЕ ЗАТКА СЕРВИСТІК КЫЗМЕТ КОРСЕТУ УШІН АКЫ ОТЕП АЛУ КУКЫГЫН 03ІНДЕ КАЛДЫРАДЫ.                                                
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ                                                
"ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ, ТРЕБУЮТ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА СВОЙ СЧЕТ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАВЦА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ КАКОГО ЛИБО УЗЛА УСТРОЙСТВА ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ЕГО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (ДОКУМЕНТАЦИЮ,ДРАЙВЕРА, ТРАНСПОРТНУЮ УПАКОВКУ И Т.Д.).
-Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю (дата реализации),
-Продавец гарантирует исправность приобретенного Покупателем изделия в течение всего гарантийного срока, отсутствие механических повреждений и производственных дефектов на момент продажи, обеспечение ремонта или (при невозможности ремонта)замены в случае его неисправности.
-Гарантийное обслуживание производится в течение срока, установленного законодательством РК.
-За исключением гарантий, указанных выше, Продавец не предоставляет никаких других гарантий, четко выраженных или подразумеваемых Покупателем, в том числе гарантий совместимости с другими комплектующими или программным обеспечением Покупателя и гарантий пригодности для конкретной цели.
-Продавец не гарантирует, что приобретаемые Покупателем изделия отвечают его требованиям и ожиданиям. Ответственность за выбор при покупке комплектующих без услуг по их подбору и установки ложится только на Покупателя.
-Гарантийное обслуживание оборудования фирм-производителей (HP, Samsung, LG и т.д.), имеющих авторизованные сервисные центры
на территории РК, осуществляется в данных сервисных центрах.
-Гарантийный    талон является единственным документом, дающим право на гарантийное обслуживание изделия. В случае утери гарантийный талон не восстанавливается.
-Гарантийное обслуживание не производится:
-ГАРАНТИЯ НА БЛОКИ ПИТАНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , КАРТРИДЖИ,ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА - НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ !!!
при не предъявлении гарантийного талона по любой причине; - при нарушении (повреждении) пломб, стикеров Продавца или других фирм
при наличии механических повреждений изделия и его транспортной упаковки; - при отсутствии упаковки, документации к изделию, а также его некомплектности
при установлении попытки ремонта (вскрытия) изделия без ведома Продавца
при несоблюдении условий эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также действий неквалифицированного пользователя
при повреждении изделия вследствие скачков напряжения или несоответствия стандартам электропитания
при повреждении изделия в результате действия вирусов и программного обеспечения
при повреждении устройства вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пыли
при повреждениях, вызванных использованием расходных материалов, комплектующих и запасных частей, не рекомендованных к использованию фирмой- производителем."                                                
УСЛОВИЯ. НЕ ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                
"-Восстановление программных продуктов на внутренних носителях производится силами пользователя.
-Продавец не несёт ответственности за программные продукты, приобретенные или установленные пользователем самостоятельно, за сохранность информации и возможный ущерб вследствие ее утраты.
-Продавец не несёт гарантийных обязательств по устройствам и программным продуктам, приобретаемым отдельно от компьютера, в части их совместимости конфигурирования системы и установки драйверов.
-Покупатель может самостоятельно устанавливать совместимое дополнительное оборудование, при этом он несет полную ответственность за правильность его установки , использования и за последствия этих действий"                                                
ВНИМАНИЕ!                                                
ОГОВОРЕННЫЕ ВЫШЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ, КРОМЕ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОМПАНИЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ЗА ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПРЕДВИДИМЫЕ, КОСВЕННЫЕ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗУСЛОВИЙ     КОНТРАКТОВ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ИЛИ ВЫЗВАННЫЕ ДРУГИМИ ПРИЧИНАМИ. В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ                                                

Возврат к списку